Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podnikové kombinácie > OTAZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTAZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č.9: Zlúčenie, splynutie a rozdelenie  a daňová licencia
Dňa 16.9.2017 bol stanovený rozhodný deň a spoločnosť Z (platiteľ DPH) sa zlúčila  so spoločnosťou X, ktorá sa stal právnym nástupcom. Pri podaní daňového priznania za zrušenú spoločnosť Z za zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2017 do 15.9.2017 bola vykázaná strata (výška obratu k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, teda k 15.9.2017  bola 175 800 eur). Má povinnosť zrušená spoločnosť Z platiť daňovú licenciu, ak áno  v akej výške a môže si právny nástupca následne započítať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou za zrušeného daňovníka ?
Odpoveď:
Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie podľa ročnej výšky daňovej licencie  a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia. Ak dôjde k zrušeniu daňovníka bez likvidácie v priebehu kalendárneho roka 2017 a zrušený daňovník nie je oslobodený od platenia daňovej licencie, je povinný zaplatiť pomernú časť daňovej licencie, čo je v tomto prípade suma 720 eur( 960/12*9 mesiacov). Právny nástupca zrušenej spoločnosti nemá možnosť započítať si daňovú licenciu zaplatenú daňovníkom zrušeným bez likvidácie, pretože mu to neumožňuje §46b zákona o dani z príjmov.

Otázka č.8:  Uplatnenie odpisov pri nepeňažnom vklade v pôvodných cenách
Spoločnosť A vložila budovu do svojej dcérskej spoločnosti B, u ktorej bola účtovná zostatková cena 100 000 eur  a daňová zostatková cena 80 000 eur.  Základ dane vkladateľ aj prijímateľ NV upravujú v pôvodných hodnotách. Má povinnosť spoločnosť B ako prijímateľ NV upraviť základ dane o rozdiel medzi vyššou účtovnou a nižšou daňovou zostatkovou cenou vkladaného majetku ?
Odpoveď:
Prijímateľ NV preberá hmotný majetok v pôvodných cenách zistený u vkladateľa, preberá aj už uplatnené odpisy, zostatkovú cenu, pokračuje v odpisovaní počnúc mesiacom v ktorom začal o majetku účtovať. Základ dane prijímateľ NV neupravuje, pretože zaúčtovaný rozdiel  medzi hodnotou NV započítanou na vklad spoločníka a hodnotou NV v účtovníctve je súčasťou výsledku hospodárenia u vkladateľa a tento rozdiel vkladateľ nezahŕňa do základu dane podľa § 17d ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Otázka č.7:  Finančný prenájom a NV  v pôvodných cenách
Spoločnosť A vložila nákladné auto do svojej dcérskej spoločnosti B, ktoré nadobudla formou finančného prenájmu. Akým spôsobom bude odpisovať takýto majetok prijímateľ NV upravujúci základ dane v pôvodných cenách ?
Odpoveď:
Prijímateľ NV u majetku obstaraného u vkladateľa formou finančného prenájmu  preberá hmotný majetok v pôvodných cenách zistený u vkladateľa, preberá aj už uplatnené odpisy, zostatkovú cenu a pokračuje v odpisovaní majetku zaradenom do príslušnej odpisovej skupiny do výšky vstupnej ceny.

Otázka č.6:  Odpis pohľadávok pri NV v pôvodných hodnotách
Akým spôsobom môže prijímateľ NV, ktorý upravuje základ dane v pôvodných hodnotách odpísať pohľadávky do daňových výdavkov ?
Odpoveď:
Ak daňovník upravuje základ dane pri NV v pôvodných cenách podľa §17d zákona o dani z príjmov, prijímateľ NV prevezme pohľadávky v menovitej hodnote alebo obstarávacej cene zistenej u vkladateľa NV, dátum splatnosti pohľadávky, opravnú položku podľa § 20 a pokračuje v tvorbe tejto opravnej položky podľa § 20 zákona o dani z príjmov. Prijímateľ NV v pôvodných hodnotách pri odpise pohľadávky postupuje podľa všeobecných ustanovení zákona o dani z príjmov, teda aj podľa § 19 ods. 2 písm. r) aj podľa §19 ods.2 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Otázka č.5- Prerušenie odpisovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Akciová spoločnosť zanikla bez likvidácie z dôvodu zlúčenia s inou akciovou spoločnosťou. Môže spoločnosť, ktorá zanikla bez likvidácie prerušiť daňové odpisovanie u hmotného majetku  a právny nástupca bude pokračovať v odpisovaní tohto majetku ak upravujú základ dane v pôvodných cenách?
Odpoveď:
Ak daňovník zrušený bez likvidácie  a jeho právny nástupca upravujú základ dane v pôvodných cenách, ročný odpis hmotného majetku sa delí pomernou časťou medzi zanikajúceho daňovníka a právneho nástupcu. Daňovník zrušený bez likvidácie s právnym nástupcom môže prerušiť odpisy hmotného majetku len za podmienky, že zároveň  v zdaňovacom období, v ktorom došlo k zlúčeniu preruší odpisy tohto hmotného majetku aj právny nástupca. Ak v zdaňovacom období, v ktorom došlo k zlúčeniu právny nástupca pokračuje v odpisovaní hmotného majetku, zanikajúci daňovník odpisy tohto hmotného majetku prerušiť nemôže.  

Otázka č.4:Oceňovací rozdiel a úprava základu dane pri zlúčení, splynutí a rozdelení v pôvodných cenách
Dcérska spoločnosť v zmysle zákona o účtovníctve precenila hmotný investičný majetok (budovu a pozemok) na základe znaleckého posudku na reálnu hodnotu. Pôvodná obstarávacia cena bola 1 mil. eur, nová reálna hodnota bola 2 mil. eur. Následne sa dcérska spoločnosť zlúčila do materskej spoločnosti a dcérska spoločnosť zanikla bez likvidácie. Je možné pre účely vyčíslenia základu dane postupovať podľa §17e zákona o dani z príjmov a zaúčtovaný oceňovací rozdiel nebude súčasťou základu dane, alebo musíme upraviť základ dane podľa 17c zákona o dani z príjmov v reálnych hodnotách a zahrnúť oceňovací rozdiel do základu dane?
Odpoveď:
Zrušený daňovník a jeho právny nástupca si môžu vybrať či v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia budú upravovať základ dane v reálnych hodnotách (§17c) resp. v pôvodných cenách (§17e) aj napriek skutočnosti, že účtovníctvo vyžaduje evidovať majetok len v reálnych hodnotách. Uvedené potvrdzuje aj §17 ods.13 písm. c) zákona o dani z príjmov.
Ak sa bude v danom prípade upravovať základ dane v pôvodných cenách (§ 17e ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov), do základu dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu sa nezahrnuje suma vo výške oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení vykázaná podľa účtovníctva, ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom, ktoré právny nástupca tohto daňovníka prevzal v pôvodných cenách podľa účtovníctva, a k hmotnému majetku a nehmotnému majetku, ktoré prevzal v ocenení podľa § 25 zákona o dani z príjmov.

Otázka č.3:Odpis a postúpenie pohľadávok, opravné položky k pohľadávkam pri zlúčení, splynutí a rozdelení v pôvodných cenách .
Akým spôsobom môže právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie upravujúci základ dane v pôvodných cenách  zahrnúť odpis pohľadávok a  tvorbu opravných položiek prevzatých od daňovníka zrušeného bez likvidácie do základu dane? 
Odpoveď:
Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie z dôvodu splynutia, zlúčenia a rozdelenia prevezme pohľadávky v menovitej hodnote alebo obstarávacej cene zistenej u daňovníka zrušeného bez likvidácie, dátum splatnosti pohľadávky, vytvorené opravné položky podľa § 20 a pokračuje v tvorbe opravnej položky podľa § 20 zákona o dani z príjmov. Pri odpise pohľadávok právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie postupuje  v súlade s § 19 ods. 2 písm. h) a r) zákona o dani z príjmov. Rovnako postupuje právny nástupca aj pri postúpení pohľadávok podľa všeobecných ustanovení zákona o dani z príjmov (§19/3/h a §21/2/k ).

Otázka č.2:Spôsob odpisovania majetku pri zlúčení v pôvodných cenách
K zlúčeniu spoločnosti A so  spoločnosťou B došlo v marci 2017. Právny nástupca - spoločnosť B prevzala odpisovaný majetok od zrušenej spoločnosti, pôvodne obstaraný v roku 2013.  Má právny nástupca (spoločnosť B) začať majetok  nanovo odpisovať od roku 2017 alebo doodpisovať v roku 2017 a v akej čiastke? Základ dane upravujeme v pôvodných cenách podľa §17e zákona o dani z príjmov.
Odpoveď:
Ak na účely zákona o dani z príjmov došlo k zlúčeniu dvoch obchodných spoločností upravujúcich základ dane v pôvodných cenách, potom podľa § 17e ods.4  zákona o dani z príjmov daňovník zrušený bez likvidácie zahrnuje do základu dane z vypočítaného ročného odpisu pomernú časť odpisov pripadajúcu na celé kalendárne mesiace(2/12), počas ktorých majetok účtoval a právny nástupca uplatní zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na mesiace počnúc mesiacom, v ktorom je majetok zaúčtovaný (10/12). Právny nástupca teda prevezme pôvodné ceny majetku, už uplatnené odpisy a zostatkové ceny a pokračuje v odpisovaní začatom pôvodným vlastníkom.

Otázka č.1:Spôsob úpravy základu dane na strane zrušeného daňovníka a právneho nástupcu
Pri zlúčení troch spoločností, pričom dve sú zanikajúce spoločnosti a tretia je právny nástupca môže zanikajúca spoločnosť č. 1 použiť  postup podľa § 17c (zlúčenie v reálnych hodnotách) a zanikajúca spoločnosť č. 2 postup podľa §17e (zlúčenie v pôvodných hodnotách)? Právny nástupca ocení na daňové účely majetok podľa toho, od ktorej zanikajúcej spoločnosti majetok nadobudol?
Odpoveď:
Ak ide o  zlúčenie na základe jednej zmluvy o zlúčení spoločností, v rámci ktorej sa zlučujú tri spoločnosti k rozhodnému dňu určenému v zmluve, zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť  budú na účely zákona o dani z príjmov postupovať rovnako, a to buď podľa § 17c zákona o dani z príjmov v reálnych hodnotách alebo  podľa § 17e zákona o dani z príjmov v pôvodných cenách. Ak by však išlo o dve samostatné zlúčenia na základe dvoch zmlúv o zlúčení s rozdielne  určeným  rozhodným dňom  (zlúčenie  najskôr s jednou spoločnosťou a potom s druhou spoločnosťou),  na účely dane z príjmov je možné  pre každé zlúčenie  stanoviť  osobitný postup, a to buď podľa § 17c alebo podľa § 17e zákona o dani z príjmov.