Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja nehnuteľností > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem z predaja pozemkov po vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Príjem z predaja pozemkov po vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Otázka
Ak na základe dohody podielových spoluvlastníkov dôjde iba k rozdeleniu nehnuteľnosti medzi podielových spoluvlastníkov podľa ich podielov, nejde o nové nadobudnutie nehnuteľnosti. Uvedené je zrejmé v tých prípadoch, keď nedochádza k zmene majetkovej podstaty, iba k zmene vlastníkov pôvodných nehnuteľností. Napr. ak dve osoby zdedia do podielového spoluvlastníctva 2 parcely pozemkov (parcelu č. 1234 o výmere 500 m2 a parcelu č. 4321 tiež o výmere 500 m2), každý v ½. Na základe dohody podielových spoluvlastníkov si rozdelia tieto parcely tak, že jeden nadobudne do výlučného vlastníctva parcelu č. 1234 a druhý nadobudne do výlučného vlastníctva parcelu č. 4321. Teda ide stále o tie pôvodné parcely s rovnakým parcelným číslom tak, ako boli uvedené v dedičskom rozhodnutí a nedochádza k novým vkladom v katastri nehnuteľností.
V praxi však dochádza pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva pozemkov k rozdeleniu pôvodnej parcely na niekoľko nových parciel, pričom toto rozdelenie sa vykoná na základe nového geometrického plánu a nového zápisu na katastrálnej mape, čím dochádza k zániku pôvodnej parcely a k vzniku nových parciel, ktorým sú pridelené nové parcelné čísla. Nový právny vzťah vlastníckeho práva k novovzniknutým parcelám pozemkov sa zapisuje vkladom do katastra nehnuteľností na listy vlastníctva jednotlivých fyzických osôb podľa dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ako sa určí dátum nadobudnutia predmetných pozemkov, ak následne dôjde u fyzickej osoby k predaju týchto pozemkov?  Podľa nášho názoru sa už jedná o nové nadobudnutie pozemkov, nakoľko došlo k zániku pôvodnej parcely a k vzniku nových parciel s novými parcelnými číslami a došlo aj k novému nadobudnutiu týchto pozemkov vkladom do katastra nehnuteľností. V tomto prípade sa za deň nadobudnutia pozemkov považuje už deň právoplatného rozhodnutia o vklade nových parciel pozemkov do katastra nehnuteľností.

Odpoveď zo dňa 17.7.2017
Súhlasíme s Vašim názorom, že ak pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva rozdelením pôvodného pozemku na viacero nových pozemkov sa zapisuje nový právny vzťah vlastníckeho práva k novovzniknutým pozemkom vkladom do katastra nehnuteľností na listy vlastníctva jednotlivých fyzických osôb podľa dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, za deň nadobudnutia novovzniknutých pozemkov sa považuje deň právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu nových pozemkov do katastra nehnuteľností.