Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Sadzba dane > Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby z podaného daňového priznania

Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby z podaného daňového priznania

Sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu za zdaňovacie obdobie je:
  • 19 % z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane;  pre rok 2014, 2015 a 2016 a 2017 predstavuje 176,8- násobok platného životného minima sumu 35 022,31 eura a pre rok 2018 sumu 35 268,06 eura,
  • 25 % z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima,
  • 19 % z osobitného základu dane zisteného z príjmov z kapitálového majetku,
  • 7 % z podielu na zisku (dividendy) vyplácaného daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, z podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, z vyrovnacieho podielu, podielu na výsledku podnikania vyplácanému tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia vyplácané spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárovi komanditnej spoločnosti, tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, ak plynie zo zdrojov v zahraničí od daňovníka zmluvného štátu,
  • 7 % z podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo z podielu na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vyplateného daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov v zahraničí od daňovníka zmluvného štátu,
  • 35 % z podielu na zisku (dividendy) vyplácaného daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, z podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, z vyrovnacieho podielu, podielu na výsledku podnikania vyplácanému tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia vyplácané spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárovi komanditnej spoločnosti, tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, ak plynie zo zdrojov v zahraničí od daňovníka nezmluvného štátu,
  • 35 % z podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo z podielu na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vyplateného daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov v zahraničí od daňovníka nezmluvného štátu,
  • 5 % osobitná sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sú zdaňované naviac aj touto osobitnou sadzbou (prezidenta SR, poslanca NR SR, člena vlády SR, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR), ktorým tieto príjmy plynú podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov

 

FAQ

Otázka č. 1  – Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby 
Daňovník vykáže v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018 základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu vo výške 10 590 eur. Akú sadzbu dane použije na výpočet daňovej povinnosti?
Odpoveď
Nakoľko základ dane daňovníka nepresiahne sumu  35 268,06 eura, na výpočet daňovej povinnosti použije sadzbu dane 19 %, teda daň bude 2 012,10 eura.

 
Otázka č. 2  – Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby 
Daňovník vykáže v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018 základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu vo výške 62 000 tis. Akú sadzbu dane použije na výpočet daňovej povinnosti?
Odpoveď
Daňovník zo sumy 35 268,06 eura vypočíta daň sadzbou 19 %, t.j. 6 700,9314 eura a zo sumy presahujúcej 35 268,06 eura (teda zo sumy 26 731,94 eura) vypočíta daň sadzbou 25 %, t.j. 6 682,9850 eura. Daňová povinnosť je teda súčet súm 6 700,9314 a 6 682,9850, čo je 13 383,9164 eura. Nakoľko daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, daňová povinnosť predstavuje 13 383,91 eura.
 
Otázka č. 3 - Výpočet osobitnej dane z príjmov zo závislej činnosti ústavného činiteľa
Osobitná daň ústavného činiteľa sa vypočítava z hrubého zdaniteľného príjmu daňovníka pred uplatnením poistného na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na dôchodkové zabezpečenie, pred uplatnením príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a pred uplatnením pomernej mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 5 % a zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.  Táto osobitná daň neznižuje úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti ústavného činiteľa pri výpočte základu dane pre zdanenie príjmov zo závislej činnosti sadzbou podľa § 15 zákona o dani z príjmov.