Oznamovacia povinnosť podľa § 52zzi ods. 8 zákona o dani z príjmov

Ak právnická osoba je registrovaná podľa § 52zzi ods. 6 zákona o dani z príjmov a vznikla jej povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, je povinná, na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane. Oznamovacia povinnosť podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Oznámenie platiteľa dane
Alfa, s.r.o. bola dňa 12. 10. 2020 zapísaná do Obchodného registra a z tohto titulu spoločnosť podala žiadosť o registráciu pre daň z príjmov právnických osôb. Správca dane daňový subjekt zaregistroval dňa 28.11.2020. V mesiaci február 2021 do spoločnosti nastúpili prví zamestnanci. Je spoločnosť povinná sa registrovať na daňovom úrade ako platiteľ dane?
Odpoveď
Keďže spoločnosť Alfa, s.r.o. je už u správcu dane zaregistrovaná pre daň z príjmov, skutočnosť, že sa stala platiteľom dane miestne príslušnému správcovi dane len oznámi. Zákon o dani z príjmov ani daňový poriadok neukladá daňovému subjektu povinnosť splniť si oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR, a preto si ju daňový subjekt môže splniť buď na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo cez všeobecné podanie finančnej správy.
 
Otázka č. 2 - Oznámenie platiteľa dane
Beta, s.r.o. bola dňa 19.12.2015 zapísaná do Obchodného registra a z tohto titulu spoločnosť podala žiadosť o registráciu pre daň z príjmov právnických osôb. Správca dane daňový subjekt zaregistroval dňa 28.12.2015. V mesiaci apríl 2021 spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vyplatila tuzemským spoločníkom podiely  na zisku vykázaný za zdaňovacie obdobie 2020. Z vyplatených podielov na zisku je spoločnosť povinná zraziť 7% daň. Je spoločnosť povinná sa registrovať na daňovom úrade ako platiteľ dane?
Odpoveď
Skutočnosť, že sa spoločnosť stala platiteľom zrážkovej dane je povinná spoločnosť správcovi dane oznámiť buď na tlačive  „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo cez všeobecné podanie finančnej správy.