Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Zaokrúhľovanie > Spôsob zaokrúhľovania v roku 2019

Spôsob zaokrúhľovania v roku 2019

Spôsob zaokrúhľovania je definovaný v ustanovení § 47 zákona o dani z príjmov.

Na eurocenty nadol sa v roku 2019 zaokrúhľujú
- základ dane
- suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50)
- nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)]
- preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44)
- zdaniteľná mzda (§ 35)
- daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43)

Na eurocenty nahor sa zaokrúhľujú
- nezdaniteľné časti základu dane (§ 11)
- daňový bonus (§ 33)
- daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a)

Výpočet daňovej sadzby na účely zápočtu dane (§ 45) a iné prepočty sa vykonávajú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky, pričom druhá číslica nasledujúca po desatinnej čiarke sa zaokrúhli nasledovne:
- ak po nej nasleduje číslica, ktorá je menšia ako číslica päť, zostáva bez zmeny a nemení sa,
- ak po nej nasleduje číslica päť, alebo číslica väčšia ako päť, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o jednu.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Zaokrúhlenie sumy  dane
Daňovník vyčíslil v daňovom priznaní za rok 2019 základ dane vo výške 4 823,62 eura. Ako sa zaokrúhli vypočítaná daň vo výške 916,487 eura?
Odpoveď
Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, preto daň bude predstavovať sumu 916,48 eura. 


Otázka č. 2 – Zaokrúhlenie preddavku na daň zo závislej činnosti
Zamestnávateľ pri výpočte preddavku na daň vypočítal zamestnancovi z dosiahnutej zdaniteľnej mzdy v roku 2019 preddavok na daň vo výške 99,654 eura. Ako má zaokrúhliť vyčíslený preddavok na daň?
Odpoveď
Preddavky na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Vyčíslený preddavok na daň vo výške 99,654 zamestnávateľ zaokrúhli na sumu  99,65 eura.

Otázka č. 3  – Zaokrúhlenie sumy 2 % podielu zaplatenej dane
Ako sa  zaokrúhli suma 25,483 eura a suma 25,488 eura  na poukázanie 2 % podielu zaplatenej dane?
Odpoveď
Suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane, ktorú daňovník poukazuje neziskovej organizácii, sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Preto suma 25,483 sa zaokrúhli na sumu 25,48 eura a suma 25,488 eura sa tiež zaokrúhli na sumu 25,48 eura.
 
Otázka č. 4 – Zaokrúhlenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je stanovená ako 19,2 násobok životného minima platného k 1.1. bežného roka. Životné minimum k 1.1.2019 je stanovené vo výške 205,07 eura. Ako sa zaokrúhli vypočítaná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 3 937,344 eura?
Odpoveď
Nezdaniteľná časť základu dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor, teda nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019 predstavuje sumu 3 937,35 eura.

Otázka č. 5 – Zaokrúhlenie nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka s nadštandardnými príjmami
Daňovník v roku 2019 dosiahol  základ dane vo výške 26 425,47 eura a nemá nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ako sa zaokrúhľuje výpočet nezdaniteľnej časti základu dane?
Odpoveď
Nezdaniteľnou časťou základu dane je rozdiel medzi sumou 9 064,094 (t. j. 44,2 násobok platného životného minima) a 1/4 základu dane daňovníka, teda nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje sumu 2 457, 7265 eura. Keďže nezdaniteľné časti základu dane sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor, daňovník si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 2 457,73 eura. 
 
Otázka č. 6 - Výpočet sadzby dane na účely zápočtu dane  zaplatenej v zahraničí
Ako sa zaokrúhli výpočet percenta dane na účely zápočtu dane, ak je toto 39,984 a v druhom prípade 39,987.
Odpoveď
V prvom prípade je sadzba  po zaokrúhlení vo výške 39,98 a v druhom prípade vo výške 39,99.
 
Otázka č. 7 - Výpočet 176,8 násobku platného životného minima
Ako sa zaokrúhli 176,8 násobok platného životného minima, ktorý potrebujem pri určení sadzby dane za rok 2019?
Odpoveď
176,8 násobok platného životného minima predstavuje v roku 2019 sumu 36 256,376 eura, ktorá sa zaokrúhli na 36 256,38 eura.