Daňový bonus na dieťa od 1. januára 2019

V súlade s § 33 ods. 1 ZDP daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy [zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 663/2007 Z. z.“)], t.j. 3 120 € za rok 2019 si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom [§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)], pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti (§ 115 Občianskeho zákonníka) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Suma daňového bonusu na dieťa, o ktorú sa znižuje daň od 1.1.2019 je  22,17 eur mesačne.

Ročná suma daňového bonusu na jedno vyživované dieťa 266,04 €.

Už v priebehu zdaňovacieho obdobia si môže nárok na daňový bonus uplatniť  u zamestnávateľa zamestnanec s príjmami aspoň 260 € mesačne.

S účinnosťou od 1.4.2019 sa suma daňového bonusu na dieťa do veku 6 rokov sa zvyšuje na sumu 44,34 eura mesačne. Zvýšenú sumu daňového bonusu na takéto vyživované dieťa je možné uplatniť poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.