Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Uzávierky na účely zákona o ERP > Denná uzávierka pri používaní ERP - platné do 30.6.2019

Denná uzávierka pri používaní ERP - platné do 30.6.2019

Podnikateľ používajúci ERP je povinný vyhotovovať dennú uzávierku za dni, v ktorých mal tržbu, pričom ju môže vyhotoviť kedykoľvek raz za deň. 

FAQ

Otázka č. 1 - vyhotovenie viac denných uzávierok v rámci dňa
Môže podnikateľ  vyhotoviť v priebehu dňa aj viac denných uzávierok?
Odpoveď
Dennou uzávierkou sa podľa zákona o ERP rozumie tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo  poskytovania služby. Podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku, pričom  dennú uzávierku vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu.
Denná uzávierka môže byť vykonaná len raz za deň. V prípade, že  podnikateľ vykoná dennú uzávierku do 24 hodiny daného dňa a bude predávať tovar alebo poskytovať službu aj po vykonaní tejto dennej uzávierky,  tržby z vyhotovených pokladničných dokladov budú započítané do dennej uzávierky nasledujúceho dňa.
Ak bude denná uzávierka vykonaná, napr. dňa 08. 08. o 6.00 hod. za tržby prijaté z predchádzajúceho dňa, t. j. 07. 08. a zároveň dňa 08. 08. o 19.00 hod. bude vykonaná denná uzávierka z tržieb prijatých dňa 08. 08., tieto denné uzávierky aj napriek tomu, že sú vyhotovené dve v jeden deň sa považujú každá za jednu uzávierku, t. j. v tomto prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok.
O dve denné uzávierky by išlo vtedy, ak by, napr. dňa 08. 08. za tržby prijaté v tento deň bola vyhotovená denná uzávierka o 10.00 hod. a aj o 19.00 hod.; takýto postup by však nebol v súlade so zákonom
.

Otázka č. 2 - vyhotovenie dennej uzávierky v nasledujúci deň
Dochádza k porušeniu zákona o ERP, ak podnikateľ používajúci ERP nevyhotoví  dennú uzávierku  v danom dni, ale až na druhý deň ráno  pred otvorením prevádzky?
Odpoveď
Podľa zákona o ERP podnikateľ vyhotovuje dennú uzávierku, a to len za tie dni, v ktorých mal tržbu. Podnikateľ je povinný vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň.
Na základe uvedeného na účely zákona o ERP  denná uzávierka  musí byť vyhotovená najneskôr pred otvorením prevádzky, to znamená, že nevyhotovenie dennej uzávierky v danom dni ale až na druhý deň ráno pred otvorením prevádzky nie je v rozpore so zákonom o ERP.

Otázka č. 3 - vyhotovenie dennej uzávierky aj za predchádzajúci deň (2)
Podnikateľ s prevádzkou do 18.00 hod. nevykoná za deň 27.06. do 24.00 hodiny dennú uzávierku. Ak ju vyhotoví v nasledujúci deň (28.06) pred otvorením prevádzky a súčasne o 18.00 hod. tohto dňa bude vykonaná denná uzávierka z tržieb prijatých dňa 28.06., nebude tento postup  rozpore so zákonom o ERP? 
Odpoveď
Ak podnikateľ s prevádzkou do 18.00 hod. nevykoná za príslušný deň napr. 27.06. do 24.00 hodiny dennú uzávierku, ale bude denná uzávierka vykonaná v nasledujúci deň, a to  dňa 28.06. ráno o 6.00 hod., tieto denné uzávierky aj napriek tomu, že sú vyhotovené dve v jeden deň (prvá vyhotovená o 6.00 hod za tržby zo dňa 27.06. a druhá o 18.00 hod. za tržby zo dňa 28.06.) sa považujú každá za jednu dennú uzávierku. V danom prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok.   
O dve denné uzávierky by išlo vtedy, ak by, napr. dňa 27.06. za tržby prijaté v tento deň bola vyhotovená denná uzávierka o 10.00 hod. a aj o 18.00 hod.; takýto postup by  nebol v súlade so zákonom. 

Otázka č. 4 - vyhotovenie dennej uzávierky za deň, v ktorom nebola prijatá tržba v hotovosti 
Je podnikateľ povinný vyhotoviť dennú uzávierku aj za deň, v ktorom neprijal tržbu v hotovosti?
Odpoveď
Nie, nie je povinný, nakoľko podnikateľ je povinný z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovovať dennú uzávierku len za tie dni, v ktorých má tržbu. Tlačové výstupy z denných uzávierok je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
 
Otázka č. 5 - archivácia dennej uzávierky
Dokedy je povinný podnikateľ uchovávať tlačové výstupy denných uzávierok?  
Odpoveď
Tlačové výstupy z denných uzávierok  je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.