Navýšenie nepeňažného plnenia

Otázka č. 1 -  Zohľadnenie iného spôsobu výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia
Ak zamestnávateľ pri výpočte zdaniteľnej mzdy zamestnanca, ktorému poskytol nepeňažné plnenie, uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov  a toto nepeňažné plnenie navýši o preddavok na daň a poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon č. 580/2003 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „povinné poistné“), potom pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia postupuje podľa prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov.
Keďže algoritmus výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia uvedený v prílohe č. 6 zákona o dani z príjmov nezohľadňuje všetky možné varianty, ktoré v praxi môžu nastať, otázkou je, či bude zo strany správcu dane akceptovaný aj iný spôsob výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia, ako je uvedené v prílohe č. 6 zákona o dani z príjmov a v prípade, že si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, či môže zamestnávateľ pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia zamestnanca prihliadnuť aj na túto nezdaniteľnú časť základu dane.
Odpoveď
Podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov príjmom zamestnanca je aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane; zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmov podľa odseku 1 písm. j) a k) a ods. 3 písmena a), môže navýšiť na sumu vypočítanú podľa prílohy č. 6, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.
Z uvedeného vyplýva, že pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia sa postupuje podľa prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov. Pri výpočte sumy navýšenia o povinné poistné sa použije sadzba pre platenie povinného poistného v závislosti od zaradenia a kategórie poistenca podľa osobitných predpisov, pričom nepeňažné plnenie sa môže navýšiť najviac o sumu poistného vypočítaného z maximálneho vymeriavacieho základu pre účely povinného sociálneho a zdravotného poistenia. Ak podľa osobitného predpisu zamestnanec nie je povinný platiť niektorý druh poistného alebo platí poistné zo zníženého vymeriavacieho základu (napr. pri uplatnení odpočítateľnej položky z vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie), potom pri výpočte sumy navýšenej o povinné poistné je možné nepeňažné plnenie navýšiť len o sumu poistného, ktoré je povinný platiť tento zamestnanec.
Ak si zamestnanec uplatňuje u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov], môže zamestnávateľ pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia zamestnanca prihliadnuť aj na túto nezdaniteľnú časť základu dane.
 
Otázka č. 2 - Zohľadnenie maximálneho vymeriavacieho základu poistného pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia  
Zo znenia  § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov vyplýva, že ak sa zamestnávateľ rozhodne navýšiť poskytnuté nepeňažné plnenie zamestnancovi, potom musí pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia postupovať podľa prílohy č. 6 tohto  zákona. Pri výpočte sumy navýšenej o povinné poistné je možné nepeňažné plnenie navýšiť najviac o sumu poistného vypočítaného z maximálneho vymeriavacieho základu pre účely sociálneho a zdravotného poistenia. Otázkou je :
1. Či sa má pri výpočte poistného z maximálneho vymeriavacieho základu pre účely navýšenia nepeňažného príjmu o poistné zohľadňovať počet dní trvania pracovného pomeru (poistenia) v kalendárnom mesiaci a či sa má aj pri takomto výpočte použiť sadzba pre platenie povinného poistného zamestnancom v závislosti od zaradenia a kategórie poistenca podľa osobitných predpisov?
2. Ako sa zaokrúhľuje poistné vypočítané z maximálneho vymeriavacieho základu?
Odpoveď
1.  Pri uplatňovaní § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov sa nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi môže navýšiť len o sumu poistného, ktoré je povinný platiť tento zamestnanec podľa osobitného predpisu. To znamená, že ak sa podľa osobitného predpisu pri výpočte povinného poistného zamestnanca, ktorého doba poistenia trvala len časť mesiaca, vychádza z maximálneho denného vymeriavacieho základu prepočítaného na príslušnú časť mesiaca, potom môže zamestnávateľ navýšiť nepeňažný príjem tohto zamestnanca najviac o sumu poistného vypočítaného v súlade s uvedeným osobitným predpisom, t. j. z maximálneho vymeriavacieho základu za príslušnú časť mesiaca. Ak osobitné predpisy ustanovujú sadzbu povinného poistného v závislosti od zaradenia a kategórie poistenca, potom uvedené je potrebné zohľadniť aj pri výpočte sumy navýšenia o povinné poistné.
2.  Pri výpočte poistného z maximálneho vymeriavacieho základu sa postupuje podľa osobitných predpisov, ktoré upravujú aj zaokrúhľovanie vypočítaných súm. § 5 ods. 3 písm. d) a príloha č. 6 zákona o dani z príjmov  upravujú výpočet navýšeného nepeňažného plnenia, pričom v súlade s § 47 ods. 1 tohto zákona sa zaokrúhľuje iba výsledná suma navýšeného nepeňažného plnenia. Ak sa pre účely navýšenia nepeňažného príjmu o povinné poistné uplatňuje suma poistného vypočítaného z maximálneho vymeriavacieho základu, takto vypočítaná suma poistného sa pre účely § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov nezaokrúhľuje.