NČZD na daňovníka u poberateľa dôchodku

Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu NČZD stanovenej na zdaňovacie obdobie (za zdaňovacie obdobie 2021 ide o sumu 4 511,43 eura) môže si tento daňovník uplatniť NČZD na daňovníka vo výške rozdielu medzi NČZD  na daňovníka (4 511,43 eura) a vyplatenou sumou dôchodku.
 
FAQ
Otázka č. 1 – Výška dôchodku a výška NČZD na daňovníka - zamestnanca
Ak  má zamestnanec - dôchodca výšku starobného dôchodku 300 eur mesačne, má nárok na podpísanie Vyhlásenia u zamestnávateľa ?
Odpoveď
Podpísať Vyhlásenie môže iba daňovník, ktorý nie je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku. Ak však úhrnná výška vyplateného dôchodku za rok 2021 nepresiahne sumu 4 511,43 eur, zamestnancovi vznikne nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka vo výške rozdielu medzi úhrnnou výškou dôchodku a sumou 4 511,43 eur (predpoklad: 4 511,43 - 3 600 = 911,43 eur za rok 2021), ktorú si môže zamestnanec - dôchodca uplatniť ako NČZD na daňovníka pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového priznania za rok 2021.

Otázka č. 2 - Výška dôchodku a nezdaniteľná časť u dôchodcu
Má nárok na uplatnenie NČZD  na daňovníka, zamestnanec s výsluhovým dôchodkom v mesačnej výške 500 eur?
Odpoveď
Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti tomuto zamestnancovi – poberateľovi výsluhového dôchodku nevzniká, a to vzhľadom na výšku dôchodku (predpokladaný úhrn za rok je 6 000 eur, čo je viac ako suma NČZD na daňovníka).
Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka stanovenej na zdaňovacie obdobie (za zdaňovacie obdobie r. 2021 je to suma vo výške 4 511,43 eura) môže si daňovník uplatniť NČZD na daňovníka vo výške rozdielu medzi NČZD na daňovníka (4 511,43 eura) a vyplatenou sumou dôchodku.
 

Otázka č. 3 - Spätne priznaný starobný dôchodok

Zamestnancovi bol spätne k 24.12.2020 priznaný starobný dôchodok, čo však zamestnanec oznámil zamestnávateľovi až v máji 2021.
Keďže bude nutné, aby zamestnanec podal dodatočné daňové priznanie za rok 2020, aký vplyv to bude mať na prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, zrazených a odvedených preddavkov ... za 12/2020 hlásenie za rok 2020
Bude nutné, aby zamestnávateľ podal opravný prehľad za december a opravné hlásenie za celý rok 2020 alebo si to vysporiada zamestnanec dodatočným DP s finančnou správou a pre zamestnávateľa sa nič nemení?

Odpoveď
Ak bol zamestnancovi priznaný starobný dôchodok k 1.1.2021 (resp. k 24.12.2020), v roku 2021 nemá nárok na mesačné uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Zamestnanec má povinnosť oznámiť zmenu skutočnosti - spätné priznanie starobného dôchodku - jej zapísaním vo Vyhlásení. Ak mal pre rok 2021 podpísané tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov..., čím si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne a zamestnávateľ ju uplatnil pri zdanení príjmu za mesiace 1-4/2021, po oznámení zmeny zamestnávateľ vykoná opravu výšky preddavkov na daň za uvedené mesiace bežného kalendárneho roka v súlade s § 40 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov - ak zamestnávateľ nezrazil zamestnancovi preddavok na daň vo výške, v ktorej ho mal zraziť podľa tohto zákona, môže tento nedoplatok na preddavku dodatočne zraziť najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Tzn., vykoná prepočet preddavkov za 1-4/2021 a sumu rozdielu nedoplatku preddavkov zrazí spolu s preddavkami bežného mesiaca v mesiaci vykonania opravy (napr. vo výplate za 5/2021) a odvedie spolu s ostatnými preddavkami za máj 2021 v prehľade bude nedoplatok preddavkov uvedený v r. 1).
Zamestnanec nemá povinnosť podať dodatočné daňové priznanie za rok 2020 dôvodu, že mu starobný dôchodok nebol priznaný spätne k 1.1.2020. V r. 2020 má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške 4 414,20 eur resp. v sume v nadväznosti na základ dane. Opravné prehľady (ani hlásenie) sa nezasielajú z dôvodu, že sú v nich uvedené údaje podľa skutočnosti, ktorá v danom mesiaci bola.

Otázka č. 4 - Výsluhový invalidný dôchodok
Nastúpil k nám do trvalého PP pracovník narodený  22.11.1950, ktorý je poberateľom výsluhového invalidného dôchodku. Má nárok na odpočítateľnú položku, keďže vekovo už spadá do výsluhového dôchodku?
Odpoveď
Podľa § 40 ods. 1 zákona č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ...v znení neskorších predpisov policajt alebo profesionálny vojak, ktorý sa stal invalidným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, odo dňa vzniku invalidity, najskôr však odo dňa skončenia služobného pomeru, nárok na invalidný výsluhový dôchodok.
Z uvedeného vyplýva, že poberateľ výsluhového invalidného dôchodku má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z dôvodu, že ide o invalidný dôchodok, nie o výsluhový dôchodok (tento sa priznáva podľa § 38 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov....  - policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 15 rokov).

Otázka č. 5 - Spätné priznanie starobného dôchodku v priebehu roka
Zamestnávame na hlavný pracovný pomer jedného pána, ktorému dnes prišlo zo Sociálnej poisťovne rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku spätne k 29.2.2021. Opravím mzdu za marec až jún 2021, musím poslať i opravné prehľady dane zo závislej činnosti, pretože sa mu zvýšila daň zo mzdy, kde mi teraz za všetky mesiace vyjde nedoplatok 36,20 eur?
Odpoveď
Vo Vami uvedenom prípade nebol daňovníkovi priznaný starobný dôchodok spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.2021), tzn., že nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mu v roku 2021 nezaniká, t.j. bude sa uplatňovať až do 12/2021. Nárok mu zanikne od 1.1.2022. Mzdy sa nebudú prepočítavať, preddavok bol vypočítaný v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov .