Nezaopatrené dieťa

Pre účely uplatnenia daňového bonusu sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, a to:
 • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku, ktoré 
  • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
  • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
 • dieťa, ktoré sa po skončení povinnej školskej dochádzky zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, najdlhšie však do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, (okrem prípravných kurzov poskytovaných podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti tiež a kurzov pre občanov so ZŤP,  ide o nasledovné formy kurzov, napríklad :
  • prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie,
  • prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie
  • kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce).
 • dieťa, ktoré je
  • neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo
  • vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti (do 18 rokov veku).

S účinnosťou od 1. februára 2014 bolo zo zákona o prídavku na dieťa vypustené ustanovenie § 3 ods. 3 písm. b), podľa ktorého nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku štúdia.
 
Tzn., že zamestnanec si od februára 2014 môže uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré navštevuje vysokoškolské štúdium 1. stupňa (bakalárske štúdium) už štvrtý alebo piaty rok. Uvedenú zmenu poznačí vo vyhlásení k zdaneniu príjmov a doloží potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok. Takto uplatnený daňový bonus mu bude vyplatený vo februárovej výplate v marci 2014. Uvedené platí aj pre vysokoškolské štúdium 2. stupňa (magisterské štúdium alebo inžinierske štúdium), ak dieťa nedosiahlo vek 25 rokov.
Zároveň bolo zo zákona o prídavku na dieťa vypustené ustanovenie § 4 ods. 6 písm. a), podľa ktorého sústavnou prípravou na povolanie nie je obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, alebo jeho časť, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo, ak dieťa bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie.
Tzn., že dieťa, ktoré v roku 2014 skončí štúdium na strednej škole, sa bude považovať za nezaopatrené do konca školského roka, v ktorom skončilo štúdium na strednej škole t.j. do konca augusta 2014 bez ohľadu na to, či sa počas prázdnin po skončení štúdia zamestná alebo bude zaradené do evidencie nezamestnaných občanov.
 

FAQ

Otázka č. 1 – DB a dieťa - študent, ktorý dosiahol vek 25 rokov
Môj študujúci syn dosiahol 12.4.2019 vek 25 rokov. Mám nárok na daňový bonus ešte aj za mesiac apríl?
Odpoveď
Nárok na daňový bonus máte ešte aj za mesiac apríl 2019, nakoľko na začiatku mesiaca apríl boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Nárok na daňový bonus Vám zanikol 1.5.2017, na začiatku tohto mesiaca ste už nespĺňali podmienku veku dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus.
 
Otázka č.2 – Dieťa vo  veku 25 rokov a daňový bonus
Chcela by som vedieť či má zamestnankyňa nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré študuje na vysokej škole a dňa 27.06.2019 toto dieťa dovŕšilo vek 25 rokov.
Odpoveď
Podľa zákona  o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa  podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov  veku ,ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.   
Nárok na daňový bonus vo Vami  uvedenom prípade je poslednýkrát za 6 /2019,  kedy dieťa  dosiahlo 25 rokov veku, za splnenia ostatných podmienok - žitia v domácnosti s dieťaťom, výšky príjmu, potvrdenia o návšteve školy... atď.
 
Otázka č. 3 – DB, začatie a zanechanie štúdia, nástup dieťaťa do pracovného pomeru
Chcela by som sa spýtať na nárok na daňový bonus: Syn nášho zamestnanca študuje na vysokej škole formou denného štúdia. Dňa 3.9.2019 mu bolo vystavené potvrdenie, že je študentom tejto školy. Spĺňa všetky podmienky na priznanie daňového bonusu. Od 1.10.2019 sa však zamestnalo, s tým, že do školy už nenastúpi a predčasne ju ukončí bez záverečnej skúšky. Na jeho žiadosť mu ale škola nevydala potvrdenie o ukončení štúdia, s odôvodnením, že bude vyradený z evidencie po ukončení semestra a neurobení skúšok. Do tejto doby bude u nich evidovaný ako študent danej školy. Môže byť v tomto období považovaný za nezaopatrené dieťa, keď oficiálne je stále študent dennej formy vysokoškolského štúdia, sústavne sa pripravujúci na povolanie?
Odpoveď
Nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak
a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Znamená to, že ak dieťa sa nepripravuje na povolanie štúdiom, napr. v prípade predčasného ukončenia - zanechania štúdia a zamestná sa, tak sa už nepovažuje za nezaopatrené dieťa pre účely uplatnenie daňového bonusu. Rodič dieťaťa stráca nárok na daňový bonus, a to od nasledujúceho mesiaca, v ktorom došlo k zanechaniu štúdia. Rodič dieťaťa (ako daňovník) je povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi a vykonať zmenu v uplatnení daňového bonusu, a to  podpisom v tlačive  „Vyhlásenie k uplatneniu nezdaniteľnej časti a daňového bonusu.“
Skutočnosť, že príslušná škola vedie formálne dieťa naďalej ako študenta, nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Podľa § 3 ods. 6 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní sa pri uplatňovaní osobitných predpisov, napr. zákona o dani z príjmov, berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu, alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie, alebo vybratie dane. Konkrétne vo vami uvedenom prípade, ak dieťa sa prestalo skutočne pripravovať na svoje budúce povolanie štúdiom, tak sa už nepovažuje za nezaopatrené dieťa a to podľa zákona o dani z príjmov (§ 33 ods. 5) počnúc nasledujúcim mesiacom po mesiaci predčasného skončenia štúdia. Zároveň počnúc týmto mesiacom otec dieťaťa nemá nárok na daňový bonus na toto dieťa.
 
Otázka č. 4 – Štúdium na dvoch školách
Zamestnankyňa si za obdobie 2017/2018 uplatnila daňový bonus na syna potvrdením o návšteve školy 1.ročník vysokej školy 1.stupňa-bakalár a na obdobie 2018/19 si uplatnila nárok na daňový bonus potvrdením o návšteve strednej školy v SR so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky s tým, že syn bude študovať súčasne aj na VŠ v ČR, o čom prinesie potvrdenie. Obe školy študuje dennou formou. Rovnako aj jej dcéra po ukončení Gymnázia bude študovať zároveň na strednej aj vysokej škole. Má zamestnankyňa nárok na vyplatenie daňového bonusu a na základe ktorého potvrdenia?
Odpoveď
Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Podľa § 3 ods. 3 písm. b) tohto zákona nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je  dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  Podľa § 4 ods.1 tohto zákona sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium, ktoré sa organizuje na strednej škole dennou formou alebo uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.
V uvedenom prípade  zamestnankyňa za súčasného znenia zákona o dani z príjmov a zákona o prídavku na dieťa  bude mať nárok na daňový bonus do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,  najdlhšie do 25 rokov veku detí (čo nastane skôr) t.j. počas  sústavnej prípravy na povolenie povolanie štúdiom na vysokej škole. Ak by na vysokej škole z akéhokoľvek dôvodu prestali študovať, nárok na daňový bonus bude do konca školského roka, v ktorom skončia štúdium na strednej škole najdlhšie o dovŕšenia 25 rokov veku. 
 
Otázka č. 5– Štúdium na dvoch vysokých školách
C
hcem sa spýtať ohľadne daňového bonusu, máme pracovníčku, ktorej syn študoval na vysokej škole v zahraničí, vo Viedni, tam už skončil má titul Mgr. a chce ísť teraz na vysokú školu tiež v zahraničí súkromnú dennou formou študovať. Nemá ešte 25 rokov, patrí pracovníčke ešte aj naďalej daňový bonus?             
Odpoveď
Podľa § 3 ods.3 písm. b) zákona č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa... v znení neskorších predpisov nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  Z uvedeného vyplýva, že vo Vami uvedenom prípade pracovníčka už nemá nárok na daňový bonus z dôvodu, že jej syn už získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  

Otázka č. 6 - Štúdium na Praktickej škole
Má rodič dieťaťa nárok na daňový bonus, ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, má už 18 rokov a po skončení Špeciálnej základnej školy pokračuje v štúdiu na Praktickej škole. Požiadalo o priznanie invalidného dôchodku, ale rozhodnutie ešte nemá. Možno považovať štúdium na Praktickej škole za sústavnú prípravu na povolanie, alebo dosiahnutím plnoletosti sa dieťa už nepovažuje za nezaopatrené?
Odpoveď
Podľa § § 16 ods. 4) písm. a) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene .... v znení neskorších predpisov stredné vzdelanie sa člení na nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak  úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou, alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list; dokladom o získanom stupni vzdelania v praktickej škole je záverečné vysvedčenie,
Podľa § 95 ods. 1 písm. d) citovaného zákona výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v týchto školách: praktická škola . Podľa ods. 11) na praktickú školu sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce nižšie stredné odborné vzdelávanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
Z uvedeného vyplýva, že praktická škola je jednou z foriem stredného vzdelávania tzn., že štúdium na praktickej škole je sústavnou prípravou na povolanie štúdiom na strednej škole a rodič dieťaťa má nárok  na daňový bonus do jej ukončenia; vo Vami uvedenom prípade do mesiaca, v ktorom Sociálna poisťovňa prizná dieťaťu invalidný dôchodok. 

Otázka č. 7  - Ukončenie 2. stupňa VŠ  v opravnom termíne
Môžem uplatniť zamestnancovi daňový bonus na dieťa, ktoré skončilo vysokoškolské štúdium 2. stupňa 26.8.2019, o čom doniesol potvrdenie. Štátnu skúšku absolvovalo v júni 2019. Štúdium sa predĺžilo kvôli doplneniu diplomovej práce.
Odpoveď
Podľa § 3 ods.3 písm. b) zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Podľa § 19 ods. 5 tohto zákona sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené.
Z uvedeného vyplýva, že zamestnancovi sa uplatní/vyplatí daňový bonus poslednýkrát za august 2019 (dieťa získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 8/2019  vykonaním poslednej skúšky a v termíne do konca školského/akademického roka, v ktorom štúdium malo byť skončené).