Platiteľ dane

Platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť daň alebo preddavok na daň od zamestnanca a ktorá je povinná tento preddavok na daň zrazený zamestnancovi odvádzať správcovi dane (do štátneho rozpočtu) a majetkovo za ne zodpovedá. Platiteľom dane je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území SR stálu prevádzkareň alebo tu zamestnáva  zamestnancov dlhšie ako 183 dní (súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov). Platiteľom dane môže byť za zamestnancov, ktorí nepoužívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva aj zahraničný zastupiteľský úrad alebo jeho podriadená organizácia, ak týmto zamestnancov vypláca príjem zo závislej činnosti a a zahraničný zastupiteľský úrad sa rozhodfne požiadať o registráciu ako platiteľ dane.
 

FAQ

Otázka – Zahraničný platiteľ dane
Sme právnická osoba so sídlom v Brne. Chceme zamestnať slovenských zamestnancov na území SR na dlhšie obdobie. Aké máme povinnosti voči slovenskému správcovi dane?  
Odpoveď
Ak právnická osoba so sídlom v zahraničí zamestnáva na území SR zamestnancov, ktorí sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, dlhšie ako 183 dní a neposkytuje služby vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti a podobných činností poskytovaných na území SR, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne, stáva sa zahraničným platiteľom dane zo závislej činnosti a je povinná sa registrovať u správcu dane miestne príslušného podľa miesta výkonu závislej  činnosti.