Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podávanie daňových priznaní > Kedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie

Kedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie

Daňovník fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie:
  • ak celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 nepresiahli sumu 2 255,72 eura s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu, alebo
  • ak  dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2021 len príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorých výška prevýši sumu 2 255,72 eura a nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov, alebo
  • ak má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona (ak sa rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok).
Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).
 
Do sumy celkových zdaniteľných príjmov pre účely povinnosti podať daňové priznanie (2 255,72 eur) sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak
  • vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo
  • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 (ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok a riadnym vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť splnená).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Daňovník má príjmy len zo zamestnania
Daňovník bol celý rok 2021 zamestnaný a dosiahol len zdaniteľné príjmy zo zamestnania vo výške 15 000 eur. Má tento daňovník povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2021?
Odpoveď
Nie, ak požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Ak však nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie.
 
Otázka č. 2 - Príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú od dane oslobodené
Daňovník bol celý rok 2021 zamestnaný. V auguste 2021 dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane z príjmov (nehnuteľnosť vlastnil viac ako 5 rokov a nemal ju zaradenú v obchodnom majetku). Je daňovník povinný podávať za rok 2021 daňové priznanie?
Odpoveď
Nakoľko daňovník v roku 2021 okrem príjmov zo závislej činnosti nedosiahol iné zdaniteľné príjmy, môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Ak nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021.
 
Otázka č. 3 - Študent – príjmy z nepeňažnej výhry neprevyšujúcej 2 255,72 eura
Študent v roku 2021 vyhral v reklamnej súťaži fotoaparát v hodnote 1 200 eur. Žiadne iné zdaniteľné príjmy v roku 2021 nedosiahol. Má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021?
Odpoveď
Keďže úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka neprevýšil sumu
2 255,72 eur, daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 a platiť daň z tohto príjmu.
 
Otázka č. 4 - Študent – príjmy z nepeňažnej výhry prevyšujúcej 2 255,72 eura
Študent v roku 2021 vyhral v reklamnej súťaži televízor v hodnote 2 200 eur. Žiadne iné zdaniteľné príjmy v roku 2021 nedosiahol. Má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021?
Odpoveď
Nie. Výhry z reklamných súťaží (aj nepeňažné)  sú od dane z príjmov oslobodené v hodnote neprevyšujúcej 350 eur. To znamená, že do úhrnu zdaniteľných príjmov pre účely povinnosti podať daňové priznanie daňovník započíta len hodnotu výhry v sume prevyšujúcej  350 eur, t.j. sumu 1 850 eur ( 2 200 – 350 = 1 850). Nakoľko  úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka neprevýši sumu
2 255,72 eur, daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie a platiť daň z tohto príjmu.
 
Otázka č. 5 - Príjmy z peňažnej výhry (daň vybraná zrážkou)
Daňovník bol celý rok 2021 zamestnaný a dosiahol príjem vo výške 14 525 eur. Okrem tohto príjmu vyhral v reklamnej súťaži 1 000,- eur. Z tohto príjmu je povinný zraziť daň platiteľ dane, t.j. organizátor súťaže. Je daňovník povinný podávať  daňové priznanie?
Odpoveď
Nie. Daňovník dosiahol okrem príjmov zo zamestnania len príjmy  z peňažnej výhry, z ktorých platiteľ dane vybral daň zrážkou (daňová povinnosť z týchto príjmov sa riadnym vykonaním zrážky dane považuje za splnenú). Daňovník tieto príjmy už v daňovom priznaní neuvádza a nie je povinný podávať za príslušné zdaňovacie obdobie daňové priznanie, ak požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov.
 
Otázka č. 6 - Podanie DP na výzvu správcu dane
Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30.6.2021. Po spočítaní si svojich zdaniteľných príjmov zistil, že mu nevznikla povinnosť daňové priznanie za rok 2020 podať, tak ho nepodal. Od správcu dane následne obdržal  výzvu na podanie daňového priznania. Je v takomto prípade daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2020, keď mu v závislosti od výšky jeho dosiahnutých príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie nevznikla táto povinnosť?
Odpoveď
Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý, komu táto povinnosť vznikne, ale aj ten daňovník, ktorého na to správca dane vyzve. Ak správca dane vyzve daňovníka
 na podanie daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, týmto vzniká povinnosť daňové priznanie podať v lehote uvedenej vo výzve, a to bez ohľadu na to, či vznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov alebo nie.