Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet daňovej straty > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1  – Odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2014
Spoločnosť Alfa s.r.o. v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2014 vykázala daňovú stratu vo výške 20000 eur. Ako si môže uvedenú daňovú stratu odpočítať v nasledovných zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
Vykázanú daňovú stratu za zdaňovacie obdobie roka 2014 si môže spoločnosť odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období t. j. vo výške  5000 eur zo základu dane vykázaného za zdaňovacie obdobie roka 2015, 2016, 2017 a 2018.
 
Otázka č. 2 – Odpočet daňovej straty vykázanej za hospodársky rok končiaci v roku 2014
Spoločnosť Beta s.r.o. vykázala za hospodársky rok od 1.7.2013 do 30.6.2014 daňovú stratu vo výške 12000 eur. Ako si môže uvedenú daňovú stratu odpočítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
Daňovník si môže túto daňovú stratu odpočítavať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.
 
Otázka č. 3 - Odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie 2013
Spoločnosť Omega s.r.o. vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2013 daňovú stratu vo výške 40000 eur. Ako si môže túto daňovú stratu odpočítať za predpokladu, že jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok?
Odpoveď
Na odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie, ktoré sa skončilo 31.12.2013 sa vzťahuje § 52za ods. 4 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014, v zmysle ktorého sa neuplatnená daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie 2013 odpočíta od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. To znamená, že daňovú stratu za rok 2013  daňovník odpočíta od základu dane vo výške 10000 eur/ročne v rokoch 2014,2015,2016 a 2017.