Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Daňový bonus na vyživované dieťa > Priznanie nároku na DB a vyplatenie DB > Priznanie a vyplatenie DB správcom dane – daňovým úradom podľa trvalého pobytu zamestnanca

Priznanie a vyplatenie DB správcom dane – daňovým úradom podľa trvalého pobytu zamestnanca

Správca dane prizná a vyplatí zamestnancovi daňový bonus iba na základe podaného daňového priznania. Údaje o vyživovanom dieťati uvedie daňovník – zamestnanec v príslušnej časti daňového priznania, rovnako aj počet mesiacov, za ktoré si ho uplatňuje.
Správca dane  po preverení  údajov priznania (aj údajov o uplatnenom daňovom bonuse) prizná a vyplatí daňový bonus, ak je vyplnená žiadosť o jeho vrátenie (ktorá je súčasťou daňového priznania). Daňovník nemusí zvlášť žiadať o jeho vyplatenie.
 
Dodatočné uplatnenia daňového bonusu v daňovom priznaní: Podľa ustanovenia § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní  (daňový poriadok) po uplynutí lehoty na podanie (riadneho) daňového priznania môže daňový subjekt podať dodatočné daňové priznanie v prípade ak zistí, že daň má byť nižšia ako priznaná v daňovom priznaní,  a to aj z dôvodu neuplatneného daňového bonusu.

Uvedené dodatočné daňové priznanie  môže podať  v lehote podľa § 69  daňového poriadku, a to do uplynutia piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie – podľa § 49 zákona  č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov  ďalej len „zákon o dani z príjmov“), alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov, ktorým je  – t.j. uvedené platí aj pre uplatnenie daňového bonusu.

 
FAQ
 

Otázka č. 1 - DB neuplatnený ani jedným z rodičov

Keď si zamestnanec ani jeho manželka neuplatňovali z nejakého dôvodu daňový bonus, na ktorý mali nárok, je možné, aby si ho uplatnili (buď jeden alebo druhý) pri tohtoročnom zúčtovaní dane, prípadne si podajú daňové priznanie? Jedná sa o daňový bonus za roky 2015 a 2016.

Odpoveď

Ak si ani jeden z rodičov neuplatnil daňový bonus u svojho zamestnávateľa v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, môže si  v roku 2019 uplatniť jeden z nich v dodatočnom daňovom priznaní nárok na daňový bonus za roky 2015 a 2016, alebo podľa  ich dohody jeden z daňovníkov jeden rok a druhý ďalší rok. Rovnaká dohoda môžu uplatniť aj pre časť zdaňovacieho obdobia - kalendárneho roka.

Otázka  č. 2 - Dodatočné uplatnenie daňového bonusu
Chcem sa spýtať, ako si môžem požiadať o spätné vyplatenie daňového bonusu za obdobie od 1.6.2013 do 31.12.2015. Podmienky som splňal.
Odpoveď
V súlade s § 69 ods. 1 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov1) po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.
Vo Vami uvedenom prípade, ak ste si neuplatňovali nárok na daňový bonus na vlastné dieťa žijúce s Vami v domácnosti, môžete podať dodatočné daňové priznania za roky 2014 a 2015, v ktorých si tento daňový bonus uplatníte v príslušnej výške za jednotlivé roky. Prílohou dodatočných priznaní bude kópia rodného listu dieťaťa a tlačivá ročných zúčtovaní s vyplnenou 2. stranou za r.2014 a 2015 v prípade, ak Vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za uvedené roky. (Nárok za rok 2013 uplynul 31.12.2018).

Otázka č. 3  - Dodatočné uplatnenie DB a vypísanie tlačiva daňového priznania

Prosím o pomoc pre správne vypísanie dodatočného DP. Daňový bonus nám bol vyplatený na 2 deti a žiadame po zistení, že živnostníkovi vznikol nárok na vyplatenie DB aj na dieťa manželky z prvého manželstva, teda na 3 deti. Neopravujeme sumy v DP, len neviem, kde správne vpísať sumu DB rozdielu, ktorá bola DÚ vyplatená. keďže na DÚ mi poradili, že som povinná vypísať všetky 3 deti, ale nebolo mi poradené, kde vypísať túto sumu, ktorá už vyplatená bola.

Odpoveď

Pokiaľ ide o dodatočné uplatnenie  daňového bonusu v podanom dodatočnom daňovom priznaní,  v IV. Oddieli (ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU podľa § 33 zákon) sa vypisujú  údaje za všetky deti , na ktoré si daňovník – živnostník  uplatňuje nárok na daňový bonus.

V prípade, že použijete elektronický formulár daňového priznania, ktorý je k dispozícii na stránke www.financnasprava.sk v časti  Formuláre – elektronické formuláre - Správa daní -  Daň z príjmov fyzickej osoby-  Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B);/ automatické kontroly, Vám  po správnom vyplnení údajov o všetkých deťoch , na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus( na všetky tri deti) v riadkoch IV. Oddielu, AUTOMATICKY vyplní / ponúkne/  správnu sumu DB  v riadku 95 - Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných deti) podľa § 33 zákona.