Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Oceňovanie majetku a záväzkov > Oceňovanie majetku a záväzkov obstarávacou cenou do 31.12.2015

Oceňovanie majetku a záväzkov obstarávacou cenou do 31.12.2015

Oceňovanie majetku a záväzkov obstarávacou cenou
Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Obstarávacia cena má teda dve zložky:
a) cenu, za ktorý sa majetok obstaral a
b) náklady súvisiace s jeho obstaraním.
 
Poznámka
Zákonom č. 130/2015 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  s účinnosťou od 1.1.2016 sa spresnila definícia obstarávacej ceny. Obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.  
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Ocenenie DHM obstaraného kúpou   
Účtovná jednotka kúpila budovu, ktorú chce používať ako skladové priestory. Akou cenou ocení zakúpenú nehnuteľnosť a aké náklady môžu vstupovať do obstarávacej ceny. Ktoré náklady týkajúce sa obstarania sa môžu zaúčtovať priamo do nákladov?  
Odpoveď
Postupy účtovania v § 35 uvádzajú, ktoré náklady sa do obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku účtujú a ktoré nie. Súčasťou nákladov na obstarávanie dlhodobého hmotného majetku sú napr. náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby, prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, zabezpečovacie a konzervačné práce, dopravné, montážne práce, clo, atď.
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú napr. penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania, náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami, náklady na biologickú rekultiváciu, náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, kurzové rozdiely a úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že úroky z úverov budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny (účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, či úroky z úverov, za ktorý sa obstaráva dlhodobý majetok do doby jeho zaradenia do užívania bude účtovať do obstarávacej ceny alebo priamo do nákladov). 
 
Otázka č. 2 – Obstaranie DHM, úver
Účtovná jednotka získala úver od banky na obstaranie DHM. Vstupuje poplatok za poskytnutie úveru vyúčtovaného v zmysle cenníka bankovej inštitúcie v účtovnej jednotke do obstarávacej ceny DHM?
Odpoveď
Poplatok, ktorý uhradila účtovná jednotka banke za poskytnutie úveru, nie je súčasťou obstarávacej ceny DHM. Do obstarávacej ceny DHM nepatria náklady vynaložené účtovnou jednotkou na získanie (zabezpečenie) zdrojov financovania obstarávaného majetku.

Otázka č. 3 – Ocenenie DHM obstaraného kúpou  - úroky z úveru vstupujú do obstarávacej ceny majetku  
Účtovná jednotka obstarala úver na zakúpenie nehnuteľnosti – budovy, ktorú chce využívať na administratívne účely. Musí úroky z úveru zahrnúť do obstarávacej ceny nehnuteľnosti?
Odpoveď
Podľa § 35 ods. 2 písm. h) postupov účtovania pre vedenie účtovníctva pre podnikateľov vydané Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov, na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.
To znamená, že ak sa účtovná jednotka rozhodne, že do času uvedenia majetku do užívania bude úroky z úverov zahŕňať do obstarávacej ceny nehnuteľnosti, úroky sa budú účtovať na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Po uvedení majetku do užívania sa úroky budú účtovať do nákladov na účet 562 – Úroky.   

Otázka č. 4 – Ocenenie DHM obstaraného kúpou – úroky nevstupujú do obstarávacej ceny majetku    
Účtovná jednotka obstarala úver na zakúpenie nehnuteľnosti – budovy, ktorú chce využívať na administratívne účely. Musí úroky z úveru zahrnúť do obstarávacej ceny nehnuteľnosti?
Odpoveď
Podľa § 35 ods. 2 písm. h) postupov účtovania pre vedenie účtovníctva pre podnikateľov vydané Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov, na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.
Ak sa účtovná jednotka rozhodne, že úroky z úveru nebude účtovať do obstarávacej ceny obstarávanej nehnuteľnosti do času uvedenia tohto majetku do užívania, úroky z úveru sa budú priamo účtovať na účet 562 – Úroky.