Dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie (za r.2013-2016) - II. pilier

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže daňovník - zamestnanec odpočítať od základu dane, vypočítaného  výlučne v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 až 2016. To znamená, že za rok 2017 a nasl. sa uvedená nezdaniteľná časť pri znížení základu dane neuplatňuje.
Odpočítať sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov  alebo z úhrnov  príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.
Táto suma je maximálne vo  výške 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.
Maximálna suma dobrovoľne zaplateného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktorá môže byť uplatnená:
  • v roku 2016 vo výške 1 029,60 eura
  • v roku 2015 vo výške 988,80 eur
  • v roku 2014 vo výške 966 eur,
  • v roku 2013 vo výške 943,20 eur.

FAQ

Otázka č. 1 – NČZD zamestnanca vo forme príspevkov na dôchodkové sporenie
Akú sumu nezdaniteľnej časti pri znížení základu dane si môže uplatniť zamestnanec, ktorý mal príjmy od jedného zamestnávateľa vo výške 24 000 eur za rok 2016, keď  mal uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (SDS) a sám platil Sociálnej poisťovni aj dobrovoľné príspevky ?
Odpoveď
Daňovník – zamestnanec si  môže uplatniť na základe Potvrdenia o výške dobrovoľných príspevkov na SDS, ktoré boli  na základe zmluvy o SDS (II. pilier) preukázateľne v roku 2016 zaplatené a to vo výške 4 % z vymeriavacieho základu dane (24 000  eur), najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov daňovníka podľa § 5,  v roku 2016 maximálne však do sumy 1 029,60 eura .
Výpočet základu dane  zamestnanca  za rok 2016 je podľa § 5 ods. 8 zákona:
24 000 mínus 13,4% odvody poistného  (3 216 eur) = 20 784 eur a z toho 2% je suma 415,68 eur . Tzn., že zamestnanec si uplatní ako  NČZD  sumu 415,68 eura