Zamestnávateľ

Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vypláca príjmy zo závislej činnosti fyzických osôb (ďalej len „príjmy zo závislej činnosti“).
Zamestnávateľom – platiteľom dane môže byť aj zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na území SR stálu prevádzkareň alebo tu zamestnáva zamestnancov dlhšie ako 183 dní (súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov).
 
FAQ
 
Otázka – Zamestnávateľ konateľa
Firma vypláca odmenu konateľovi za výkon funkcie na základe zmluvy uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka.. Kto zdaňuje tento príjem?
Odpoveď
Odmena konateľa je príjmom zo závislej činnosti. Z daňového hľadiska sa konateľ považuje za zamestnanca a s.r.o, ktorá mu odmenu vypláca je pre konateľa zamestnávateľom. Tzn., že odmenu konateľa zdaní zamestnávateľ preddavkom na daň, ktorý aj odvedie správcovi dane.