Všeobecná charakteristika zamestnaneckej prémie (ZP)

Zamestnanecká prémia je „daňové“ zvýhodnenie, poskytnuté vymedzenému okruhu zamestnancov s vymedzenými druhmi zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania a z obdobnej činnosti) a za určených podmienok, ktoré musia byť splnené pre jej uplatnenie.

Kritériá pre vymedzené príjmy zo závislej činnosti, pri ktorých si zamestnanec môže uplatniť zamestnaneckú prémiu:

•zamestnanec musí dosiahnuť výlučne iba vymedzené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti

a súčasne nepoberá iné príjmy – vymedzené zákonom v ustanovení §32a ods. 1 písm. a)  bod 4-6.  To znamená, že nemôže poberať v zdaňovacom období  súčasne iné príjmy, napr. z podnikania, z prenájmu, príjmy za prácu konateľov, odmeny za výkon funkcie.

Rovnako nemôže byť na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodkov, vymedzených v ustanovení § 11 ods. 6 zákona, a všetky druhov starobných dôchodkov, aj v prípade ak tieto dôchodky boli zamestnancovi priznané spätne. Ide o nasledovné dôchodky

-  starobné, predčasné starobné zo sociálneho poistenia, rovnaké dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodky zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,

- výsluhové dôchodky, a to pokiaľ ide aj o spätne priznané dôchodky k začiatku zdaňovacieho obdobia.           

• príjmy musia byť za prácu vykonávanú len na území SR,

• dosiahnuté príjmy musia byť v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy

• splnenie tzv. "časového testu" - poberania posudzovaných príjmov minimálne 6 mesiacov zdaňovacieho obdobia (nemusia ísť po sebe).

Poznámka : Do časového testu sa však nezapočítavajú príjmy za mesiace, za ktoré zamestnanec dosahoval posudzované príjmy iba na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, (6 kalendárnych mesiacov). V tomto prípade zamestnancovi, ktorý dosiahol posudzované príjmy iba na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti) nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.

Rovnako mesiace s „nulovým“ zdaniteľným príjmom (napr. práceneschopnosť, materská dovolenka, neplatené voľno) sa nezapočítavajú do rozsahu 6 kalendárnych mesiacov.

Upozornenie:

Pre zdaňovacie obdobie 2018 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo t.j. v rozpätí posudzovaných príjmov od 2 880 - 5 760 eur nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3 830,02, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.

FAQ

Otázka č. 1 – ZP a výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti daňovníka
Zamestnanec uzatvoril v roku 2014 hlavný pracovný pomer v SR, z ktorého dosiahol úhrnný zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vo výške 2 364 eur, zdanený preddavkovým spôsobom Má nárok na zamestnaneckú prémiu?
Odpoveď
Zamestnanec dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2014 celkový príjem vyšší ako 6-násobok minimálnej mzdy; V tomto prípade bola splnená jedna z podmienok pre uplatnenie ZP.

Otázka č. 2 – ZP a  "časový test"
Zamestnanec mal uzatvorenú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom na dobu určitú, od 1. októbra 2014 do 31. augusta 2015. Iného zamestnávateľa tento zamestnanec za zdaňovacie obdobie roku 2014, ani v r.2015 nemal.
Odpoveď
Za zdaňovacie obdobie r.2014 nevzniká zamestnancovi nárok na uplatnenie ZP, v prípade ak mal pracovný pomer uzatvorený "iba" od 1.10.2014 - nespĺňa podmienku "časového testu" poberania posudzovaných príjmov. Za zdaňovacie obdobie r.2015 bude splnená jedna z podmienok pre uplatnenie ZP.

Otázka č. 3 – Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vykonávanej len na území  SR
V §32 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o dani z príjmov je definované, že nárok na zamestnaneckú prémiu má zamestnanec v prípade vykonávania závislej činnosti len na území Slovenskej republiky. Spĺňa tieto podmienky aj vodič kamiónovej dopravy, ktorý má príjmy zo ZČ od SR zamestnávateľa, ale
vozí do krajín EÚ?
Odpoveď
V zmysle § 32a ods.1 písm. a) zákona nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2014  daňovníkovi vzniká, ak dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods.1 písm. a) a f), vykonávanej len na území SR (posudzované príjmy), v úhrnnej výške aspoň 2 112 eur.
V prípade, že zamestnávateľ  vyšle zamestnanca do zahraničia zmysle zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,  ide o  zahraničnú pracovnú cestu.  Účasť na zahraničnej pracovnej ceste nie je porušením podmienok uvedených v § 32a zákona o dani z príjmov.
O vykonávanie práce v zahraničí  ide v prípade, ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca v zmysle § 58 Zákonníka práce na výkon práce v zahraničí, resp. ak daňovník vykonáva závislú činnosť u zahraničného zamestnávateľa, tak tento zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu z dôvodu, že nesplnil podmienku vykonávania práce len na území SR v zmysle uvedeného ustanovenia zákona.

Otázka č. 4 – ZP a poberateľ invalidného dôchodku
Zamestnanec je poberateľom invalidného dôchodku. Má nárok na zamestnaneckú prémiu, ak sú splnené ostatné podmienky?
Odpoveď
Nárok na zamestnaneckú prémiu podľa ustanovenia § 32a zákona o dani z príjmov má daňovník – zamestnanec, ktorý bol v zdaňovacom období poberateľom invalidného dôchodku.

Otázka č.5 – ZP a časový test
Môžem si uplatniť nárok na zamestnaneckú prémiu, ak som  v roku 2014 odpracovala u dvoch zamestnávateľov po 4 mesiace, takže spolu 8 mesiacov a zdaniteľné príjmy  som mala vo výške 1295,61eur +1063,49eur  t.j. spolu 2539,1 eur ?
Odpoveď
Z vašej otázky nie je zrejmé, či ste uvedené príjmy poberali na základe pracovnej zmluvy alebo na základe iného právneho vzťahu. Napríklad dohôd o vykonaní práce. Predpokladáme tiež, že príjmy ste nepoberali súčasne od dvoch zamestnávateľov, ale postupne.
Ak ste príjmy poberali iba na základe dohôd, tak nárok na zamestnaneckú prémiu podľa § 32a zákona o dani z príjmov nevzniká. Nie je splnená podmienky tzv. „časového testu“ – minimálne 6 mesiacov poberania zdaniteľných príjmov na základe pracovnej zmluvy.
Ak ste u jedného zamestnávateľa mali pracovnú zmluvu a u ďalšieho /následne/ dohodu napríklad o pracovnej činnosti, tak nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká, nakoľko nebola splnená jedna z podmienok pre uplatnenie ZP, a to tzv. „časový test“ – 6 mesiacov poberania posudzovaných zdaniteľných príjmov na základe pracovnej zmluvy.
Ak ste u oboch zamestnávateľov mali pracovné zmluvy, tak Vám za súčasného splnenia ostatných zákonných podmienok vzniká nárok na uplatnenie pomernej časti ZP (za 8 mesiacov r.2014).