Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Prerušenie prevádzky pokladnice e-kasa klient > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Povinná údržba ERP alebo výmena fiskálnej pamäte po pracovnej dobe

Povinná údržba ERP alebo výmena fiskálnej pamäte po pracovnej dobe

FAQ

Otázka č. 1 – vykonanie povinnej údržby ERP alebo výmeny fiskálnej pamäte po ukončení pracovnej doby, resp. počas voľných dní
Podnikateľ podnikateľskú činnosť (predaj tovaru) nevykonáva počas víkendov. Ak povinnú  údržbu ERP servisná organizácia (ďalej „SO“) u podnikateľa vykoná počas víkendov, resp. po ukončení pracovnej doby, sú v danom prípade podnikateľ aj SO povinní túto skutočnosť zapísať do knihy ERP?   
Odpoveď
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. prerušením prevádzky ERP je situácia, keď podnikateľ nemôže použiť ERP pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia.
Podnikateľ potrebuje použiť ERP vždy vtedy, keď prijíma tržbu v hotovosti za predaj tovaru alebo za poskytnutú službu, pričom podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje služby v čase vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Na základe uvedeného, postup uvedený v § 10 zákona č. 289/2008 Z. z. sa vzťahuje na prípady prerušenia prevádzky ERP, ktoré nastanú v čase vykonávania podnikateľskej činnosti podnikateľa, t. j. v čase otváracích (prevádzkových) hodín prevádzky podnikateľa.
Príčinou vzniku prerušenia prevádzky ERP, pre ktorú podnikateľ pre závažný dôvod vzniknutý bez jeho zavinenia nemôže použiť ERP je v prevažnej miere porucha ERP, ktorú je oprávnená odstrániť iba SO. Preto ak v čase vykonávania podnikateľskej činnosti podnikateľ nemôže použiť ERP pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia, tak podnikateľ a SO sú povinní postupovať podľa § 10 zákona č. 289/2008 Z. z.
Pri prerušení prevádzky ERP podľa § 10 zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ povinný:
•    túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť SO,
•    bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy ERP dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia prevádzky ERP,
•    zaznamenať do knihy ERP dátum a čas nahlásenia poruchy ERP servisnej organizácii,
•    v prípade odovzdania ERP servisnej organizácii do opravy zaznamenať do knihy ERP dátum a čas tohto odovzdania,
•    počas prerušenia prevádzky ERP (alebo virtuálnej registračnej pokladnice /ďalej len „VRP"/) je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón,
•    do knihy ERP bez zbytočného odkladu zaznamenať dátum a čas opätovného začatia prevádzky ERP,
•    údaje z vyhotovených paragónov zaevidovať v ERP (alebo vo VRP), ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP (alebo VRP) obnovená.

Pri prerušení prevádzky podľa § 10 zákona č. 289/2008 Z. z. je SO povinná v knihe ERP:
•    potvrdiť nahlásenie poruchy ERP,
•    potvrdiť prevzatie ERP do opravy,
•    zaznamenať popis poruchy ERP, dátum a čas vykonania opravy.

Postup uvedený v § 10 zákona č. 289/2008 Z. z. sa na podnikateľa a SO vzťahuje aj v prípadoch, ak v čase otváracích (prevádzkových) hodín prevádzky podnikateľa vykoná SO, napr. výmenu fiskálnej pamäte alebo povinnú údržbu ERP.
Ak sa ale podnikateľ so SO dohodne, že výmena fiskálnej pamäte alebo vykonanie povinnej údržby bude realizované v čase, keď podnikateľ nevykonáva svoju podnikateľskú činnosť (napr. po ukončení pracovnej doby alebo počas voľných dní), tak sa nejedná o prerušenie prevádzky ERP podľa § 10 zákona č. 289/2008 Z. z. V týchto prípadoch podnikateľ a SO postupujú podľa ustanovenia, ktoré upravuje vykonanie príslušného zásahu, napr. vykonanie povinnej údržby ERP (§ 4 ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z.) alebo výmena fiskálnej pamäte (§ 11 zákona č. 289/2008 Z. z.).
Zároveň upozorňujeme, že v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. je SO povinná zaznamenať do knihy ERP každý zásah do ERP, a preto ak v čase nevykonávania podnikateľskej činnosti vykoná SO aj iné zásahy do ERP nedefinované v zákone č. 289/2008 Z. z., je povinná ich zapísať do knihy ERP.