Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Poukázanie podielu zaplatenej dane zamestnancom > "Osobitné" podmienky pre poukázanie sumy vo výške 3 % podielu zaplatenej dane

"Osobitné" podmienky pre poukázanie sumy vo výške 3 % podielu zaplatenej dane

Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v príslušnom roku vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona  č.406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín a predloží písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve. Za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus, ak si ho zamestnanec uplatňuje - § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.
Ak sú podmienky všetky splnené, správca dane  poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi - tomu, ktorého daňovník určil vo vyhlásení (podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov).