NČZD na manželku daňovníka -zamestnanca, ktorý je nerezident SR

Základ dane sa znižuje aj u daňovníka – nerezidenta SR (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR), a to o NČZD na manželku daňovníka, ak je splnená podmienka, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR (§ 16 zákona o dani z príjmov) za príslušné zdaňovacie obdobie predstavuje najmenej 90% zo všetkých ich (celosvetových) zdaniteľných príjmov.

Súčasne však musia byť splnené podmienky platné aj pre rezidentov SR , uvedené v § 11 ods. 3 a 4 zákona  o dani z príjmov.

FAQ

Otázka - Manžel cudzinec
Prosím Vás o informáciu, či si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti? Manžel je cudzinec (nie je občanom SR), má udelený trvalý pobyt na 5 rokov. Uzavretie manželstva bolo 9.02.2021. S manželom žijeme spoločne v jednej domácnosti. V roku 2021 mal príjmy zo závislej činnosti v zahraničí v sume 1840,95 eur.
Odpoveď
Ak nie je splnená žiadna z podmienok uvedených v § 11 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov, nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela.