Oznamovacia povinnosť podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov

Ak fyzická osoba na základe zmluvy o vytvorení diela, resp. licenčnej zmluvy podľa autorského zákona vypláca autorom príjmy za vytvorenie  diela a z podania umeleckého výkonu  podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov  pričom  s autorom pred vyplatením príjmu uzatvorila písomnú dohodu o tom, že sa daň nevyberie (výplata honoráru bez uplatnenia zrážkovej dane), je povinná uzatvorenie tejto dohody oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzatvorená.