OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1Predaj bytu nadobudnutého do 31.12.2010
Daňovník v januári 2015 predal byt, ktorý mal v osobnom vlastníctve od decembra 2010 a od tohto roku v ňom mal trvalý pobyt až do dňa predaja. Byt nebol zaradený v obchodnom majetku.
Odpoveď
Príjem z predaja takéhoto bytu je oslobodený od dane, nakoľko daňovník ho nadobudol do vlastníctva do 31.12.2010 a v predanej nehnuteľnosti (byte) mal trvalý pobyt viac ako 2 roky bezprostredne pred predajom. Daňovník z dôvodu dosiahnutia príjmu z predaja takejto nehnuteľnosti nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov.

 

Otázka č. 2 – Predaj bytu v BSM, v ktorom mal trvalý pobyt len jeden z manželov

V januári roku 2014 manželia predali byt, ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) kúpou decembri v roku 2009 za 50 000 eur. Trvalý pobyt mal v byte len manžel. Byt predali za 70 000 eur, pričom kúpna cena im bola zaplatená až v roku 2015. Je príjem z predaja bytu oslobodený od dane?
Odpoveď
Ak manželia dosiahnu príjem z predaja bytu, ktorý nebol zahrnutý v obchodnom majetku a aspoň jeden z manželov spĺňa podmienky na oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti uvedené v § 9 zákona o dani z príjmov, príjem z predaja bytu bude oslobodený od dane z príjmov. Vzhľadom na to, že byt bol nadobudnutý do BSM pred 31.12.2010 a jeden z manželov v ňom mal trvalý pobyt počas viac ako dvoch rokov bezprostredne pred predajom, vzťahuje na príjmy z predaja takéhoto bytu oslobodenie od dane z príjmov fyzickej osoby (uvedené vyplýva z prechodného ustanovenia § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov).
Pozn.: Pri predaji nehnuteľnosti v roku 2016 už uvedenú podmienku na oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej pred 31.12.2010 nie je opodstatnené skúmať (nakoľko od roku 2016 už uplynulo 5 rokov a v prípade vlastníctva predávanej nehnuteľnosti aspoň 5 rokov je splnená podmienka oslobodenia príjmov z predaja podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorá je postačujúca na účely oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti od dane.)