Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpočet daňovej straty > Odpočet daňových strát z predchádzajúcich rokov zo základu dane za rok 2022

Odpočet daňových strát z predchádzajúcich rokov zo základu dane za rok 2022

Daňovú stratu vykázanú za rok 2021 môže daňovník odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom 2022. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2022.  Mikrodaňovník si môže uplatniť odpočet daňovej straty až do výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Tento spôsob odpočítania daňovej straty môže mikrodaňovník použiť prvýkrát na stratu vykázanú za rok 2021.

Daňovú stratu vykázanú za rok 2020 môže daňovník odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom 2021.Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2022 (bez ohľadu na to, či splnil podmienky pre mikrodaňovaníka, alebo nie).   

Daňové straty vykázané za roky 2018 a 2019 je možné  odpočítať od základu dane spôsobom platným do 31.12.2019. Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v zdaňovacích obdobiach rokov 2018 a 2019 vo výške ¼.

Daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie 2019 odpočítaval daňové straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (korona zákon), pri zostávajúcej časti daňovej straty vykázanej za rok 2018 postupuje od roku 2020 v súlade s § 30 zákona o dani z príjmov, t. j. že zvyšnú časť daňovej straty uplatní v rokoch, v ktorých by ich uplatnil podľa § 30 zákona o dani z príjmov, keby nedošlo k pandémii a schváleniu korona zákona.

To znamená, že od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov fyzickej osoby z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6  ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 možno odpočítať daňovú stratu vykázanú

  • za rok 2018 - vo výške ¼, ak nebola uplatnená podľa korona zákona zo základu dane 2019,
  • za rok 2019 - vo výške ¼
  • za rok 2020 – v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2022,
  • za rok 2021 - v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2022, mikrodaňovník do výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2022.

FAQ

Otázka č. 1
Živnostník vykázal daňovú stratu za rok 2019 vo výške 6 280 eur. Akú časť z tejto straty si môže odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2022?

Odpoveď
Zo základu dane za rok 2022 si môže odpočítať 1/4 straty z roku 2019, teda sumu 1 570 eur.


Otázka č. 2
Daňovník vykázal za rok 2020 stratu vo výške 4 560 eur. Za rok 2021 už vykázal základ dane, ale v roku 2021 si neodpočítal žiadnu stratu z roku 2020. Môže si odpočítať v roku 2022 stratu z roku 2020 v plnej výške, ak vykázal základ dane za rok 2022 vo výške 6 200 eur?

Odpoveď
Nie, od základu dane za rok 2022 si môže odpočítať stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2022, teda najviac 3 100 eur.

 

Otázka č. 3

Živnostník vykázal zo živnosti tieto daňové straty:

  • za rok 2018 vykázal stratu vo výške 11 000 eur
  • za rok 2019 vykázal základ dane vo výške 15 000 eur; od základu dane vykázaného za rok 2019 odpočítal zo straty vykázanej v roku 2018 sumu 8 500 eur
  • za rok 2020 vykázal stratu vo 2 000 eur,
  • za rok 2021 vykázal základ dane vo výške 8 200 eur,

Akú výšku strát z predchádzajúcich zdaňovacích období si môže tento živnostník odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2022?

Odpoveď
Od základu dane vykázaného za rok 2022 si daňovník môže odpočítať časť straty z roku 2018 vo výške 2 500 eur a stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2022, ak si túto stratu neuplatnil zo základu dane za rok 2021.  

Otázka č. 4
Daňovník vykázal za rok 2020 daňovú stratu vo výške 1 000 eur a za rok  2021  daňovú stratu vo výške  4 000 eur. V akej výške si môže v roku 2022 odpočítať stratu z roku 2020 a 2021, ak vykázal základ dane za rok 2022 vo výške 3 000 eur a v roku 2022 nesplní podmienky pre mikrodaňovníka?
Odpoveď
Od základu dane za rok 2022 (3 000 eur) si daňovník môže odpočítať stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2022 vo výške 1 000 eur (celú daňovú stratu z roku 2020) a daňovú stratu z roku 2021 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2022  vo výške 1 500 eur (najviac 50% základu dane vykázaného za rok 2022). V úhrne môže daňovník od základu dane z príjmov za rok 2022 odpočítať daňovú stratu za roky 2020 a 2021 vo výške 2 500 eur.


Otázka č. 5
Daňovník vykázal za rok 2020 daňovú stratu vo výške 1 000 eur a za rok  2021 daňovú stratu vo výške  4 000 eur. V akej výške si môže v roku 2022 odpočítať stratu z roku 2020 a 2021, ak vykázal základ dane za rok 2022 vo výške 3 000 eur a v roku 2022 splní podmienky pre mikrodaňovníka?
Odpoveď
Od základu dane za rok 2022 (3 000 eur) si daňovník môže odpočítať stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2022 vo výške 1 000 eur (celú daňovú stratu z roku 2020) a daňovú stratu z roku 2021 najviac do výšky 100 % základu dane vykázaného za rok 2022 čo predstavuje sumu 3 000 eur. Nakoľko si od základu dane  za rok 2022 odpočítava aj stratu z roku 2020 vo výške 1 000, zo straty z  roku 2021 uplatní iba  sumu 2 000 eur.  V úhrne môže daňovník od základu dane z príjmov za rok 2022 odpočítať daňovú stratu za roky 2020 a 2021 vo výške 3 000 eur.