Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpočet daňovej straty > Odpočet daňových strát z predchádzajúcich rokov zo základu dane za rok 2022

Odpočet daňových strát z predchádzajúcich rokov zo základu dane za rok 2022

Daňovú stratu vykázanú za rok 2021 môže daňovník odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom 2022. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2022.

Daňové straty vykázané za roky 2018 a 2019 je možné  odpočítať od základu dane spôsobom platným do 31.12.2019. Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v zdaňovacích obdobiach rokov 2018 a 2019 vo výške ¼.

Daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie 2019 odpočítaval daňové straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (korona zákon), pri zostávajúcej časti daňovej straty vykázanej za rok 2018 postupuje od roku 2020 v súlade s § 30 zákona o dani z príjmov, t. j. že zvyšnú časť daňovej straty uplatní v rokoch, v ktorých by ich uplatnil podľa § 30 zákona o dani z príjmov, keby nedošlo k pandémii a schváleniu korona zákona.

To znamená, že od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov fyzickej osoby z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6  ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 možno odpočítať daňovú stratu vykázanú

  • za rok 2018 - vo výške ¼, ak nebola uplatnená podľa korona zákona zo základu dane 2019,
  • za rok 2019 - vo výške ¼
  • za rok 2020 – v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2022,
  • za rok 2021 - v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2022.

FAQ

Otázka č. 1
Živnostník vykázal daňovú stratu za rok 2019 vo výške 6 280 eur. Akú časť z tejto straty si môže odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2022?

Odpoveď
Zo základu dane za rok 2022 si môže odpočítať 1/4 straty z roku 2019, teda sumu 1 570 eur.


Otázka č. 2
Daňovník vykázal za rok 2020 stratu vo výške 4 560 eur. Za rok 2021 už vykázal základ dane, ale v roku 2021 si neodpočítal žiadnu stratu z roku 2020. Môže si odpočítať v roku 2022 stratu z roku 2020 v plnej výške, ak vykázal základ dane za rok 2022 vo výške 6 200 eur?

Odpoveď
Nie, od základu dane za rok 2022 si môže odpočítať stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2022, teda najviac 3 100 eur.

 

Otázka č. 3

Živnostník vykázal zo živnosti tieto daňové straty:

  • za rok 2018 vykázal stratu vo výške 11 000 eur
  • za rok 2019 vykázal základ dane vo výške 15 000 eur; od základu dane vykázaného za rok 2019 odpočítal zo straty vykázanej v roku 2018 sumu 8 500 eur
  • za rok 2020 vykázal stratu vo 2 000 eur,
  • za rok 2021 vykázal základ dane vo výške 8 200 eur,

Akú výšku strát z predchádzajúcich zdaňovacích období si môže tento živnostník odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2022?

Odpoveď
Od základu dane vykázaného za rok 2022 si daňovník môže odpočítať časť straty z roku 2018 vo výške 2 500 eur a stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2022, ak si túto stratu neuplatnil zo základu dane za rok 2021.