Daňový bonus od 1. apríla 2019 - na dieťa do 6 rokov

S účinnosťou od 1. apríla 2019 oproti súčasnému stavu (22,17 eur na vyživované dieťa mesačne) sa zvýšila suma daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do šiestich rokov veku, na sumu 44,34 eur mesačne na každé takéto vyživované dieťa.

Zvýšenú sumu daňového bonusu na vyživované dieťa je možné uplatniť poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.